Read-only Browsing: Please complete the first section of the form in order to edit subsequent sections.
Background Information / Обща информация
Academic Details / Академични данни за ученика
Предходно училище
Държава
Град
Последна учебна година
Завършен клас
Учебни години в съответното училище
Завършени класове в съответното училище
Език на обучение
Среден успех от обучението на ученика през предходната учебна година.
Поведение на ученика в училище.
Education History / Образователен опит

Please describe your child’s previous education starting from last school year in kindergarten.
Моля, опишете образователния опит на ученика към настоящия момент, като започнете от последната учебна година.

Ниво
Наименование на училището/детската градина
Език на обучение
Държава

Add School

Level of English / Ниво на владеене на английски език

LevelLSE ClassDescriptionCEF
9Very AdvancedStudent speaks and understands English completely fluently.C2
8AdvancedStudent speaks and understands very well but sometimes has problems with unfamiliar situations and vocabulary.C2
7Pre-AdvancedStudent speaks and understands very well but still makes mistakes and fails to make himself understood occasionallyC1
6Upper IntermediateStudent speaks and understands well but still makes mistakes and fails to make himself understood occasionally.B2
5IntermediateStudent can speak and understand reasonably well and can use basic tenses but has problems with more complex grammar and vocabulary.B1
4Low IntermediateStudent can make simple sentences and can understand the main points of a conversation but needs much more vocabulary.B1
3Pre-IntermediateStudent can communicate simply and understands in familiar situations but only with some difficulty.A2
2ElementaryStudent can say and understand a few things in English.A1/2
1BeginnerStudent does not speak any English.


НивоКлас според LSEОписаниеCEF
9Very AdvancedУченикът разговаря на английски език напълно свободно.C2
8AdvancedУченикът разговаря на английски език добре, като понякога среща затруднения в непознати ситуации.C2
7Pre-advancedУченикът разговаря на английски много добре. Същевременно с това допуска грешки, като понякога не успява да се изрази достатъчно разбираемо.C1
6Upper IntermediateУченикът разговаря на английски добре. Същевременно с това допуска грешки, като понякога не успява да се изрази достатъчно разбираемо.B2
5IntermediateУченикът може да разговаря относително добре, като употребява основни глаголни времена. Среща затруднения по отношение на граматиката и лексиката.B1
4Low IntermediateУченикът може да съставя прости изречения и може да се ориентира по отношение на основните теми на разговор. Има нужда от обогатяване на речниковия запас.B1
3Pre-IntermediateУченикът може да осъществява опростена комуникация на английски. Ориентира се в познати ситуации, като понякога среща затруднения.A2
2ElementaryУченикът може да каже и да разбере едва няколко думи на английски език.A1/2
1BeginnerУченикът не говори английски.

Ниво на ученика
Сертификатът е издаден от
Medical Information / Медицинска информация

By providing these details, you are hereby indicating that this information is complete and accurate to the best of your knowledge.

Предоставяйки тези данни, Вие посочвате, че информацията е пълна и точна, доколкото Ви е известно.

Алергии
Моля, пояснете.
Хронични заболявания
Моля, пояснете.
Детето Ви има ли някакви здравословни проблеми, за които бихте искали да ни информирате?
Моля, пояснете.
Детето Ви има ли специални образователни потребности?
Моля, пояснете.
Детето Ви било ли е диагностицирано с някое от следните състояния?