Read-only Browsing: Please complete the first section of the form in order to edit subsequent sections.
Questionnaire / Въпросник
Parent’s Questionnaire | ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛЯ
Какви са Вашите очаквания относно ползите от обучението на детето Ви в АЕА?
Как бихте описали основните черти на детето Ви в качеството му на ученик?
Какви са Вашите наблюдения относно областите, към които детето Ви проявява засилен интерес?
Защо решихте да потърсите ново училище/детска градина за Вашето дете?
Как бихте описали Вашите дългосрочни цели и планове, свързани с образованието на детето Ви?
Кои са основните приоритети, които си поставяте относно образованието на детето Ви?
Моля, опишете Вашата въвлеченост в образованието на детето Ви.
Parent’s Application Statement | МОТИВАЦИОННО ПИСМО НА РОДИТЕЛЯ

Please describe briefly your own observations of your child, your parenting philosophy, your child’s strengths and weaknesses, as well as how you hope your child will benefit from their educational experience at the American English Academy.

Моля, опишете Вашата мотивация и желание детето Ви да постъпи в Американо-английската академия. Включете кратка характеристика на детето, оценка на неговите силни и слаби страни, описание на Вашата родителска философия и обосновка на основните причини, поради които считате, че АЕА е най-подходящото училище за детето Ви.

Моля, опишете.
Student’s Application Letter | МОТИВАЦИОННО ПИСМО НА УЧЕНИКА

Applicable for students applying for Grades 2-12 only! Please note that the application letter has to be handwritten by the student! Please attach additional pages if necessary.

Guidelines for parents: Please help students to express their own thoughts and describe their own motivation to study at AEA. Assist students to correlate the expressed interest to their personality, goals, values, vision for the future, and expectations.

Мотивационното писмо се изисква само от ученици, които кандидатстват във 2-12 клас. Обърнете внимание, че писмото трябва да бъде написано собственоръчно от ученика. Моля, добавете допълнителни страници, ако е необходимо.
Насоки за родителя: Моля, помогнете на детето да изрази своите собствени мисли и желание да учи в Американо-английската академия. Помогнете му да обвърже интереса си към училището със своята персоналност, цели, ценности, интереси, бъдещи планове и очаквания.

Име на родителя/настойника
Връзка с ученика